دکتر پیوند معینی 1 - دکتر نسیم شفیع زاده1 - دکتر شیدا بیابانی2 - دکتر فرهاد رئوفی 3- دکتر محمدجواد خرازی فرد 4

  1- استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2- دندانپزشک.

3- استادیار گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   چکیده

  زمینه و هدف : توان پوسیدگی زایی آب ‌ میوه‌های مورد استفاده توسط کودکان به عنوان میان وعده‌های مغذی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف سه نوع آب‌میوه صنعتی ایرانی بر pH پلاک دندانی می‌باشد .

  روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی ده دانشجوی دندانپزشکی بر مبنای معیارهای ورودی چون میزان استرپتوکک‌های موتان و لاکتوباسیل‌ها، میزان جریان بزاق، عدم وجود پوسیدگیهای فعال در دهان، عدم وجود بیماری سیستمیک خاص و غیره. شرکت کردند. pH پلاک دندانی در ناحیه مشخص در هر چهار کوادرانت دهانی قبل و در دقایق دو الی شصت پس از مصرف نوشیدنی پرتقال کودک، نکتار پرتقال پالپ‌دار و نکتار آناناس و محلول ساکارز 10% توسط میکروالکترود شیشه‌ای Ω Metrohm و pH متر دیجیتال تعیین و سپس منحنی pH برای هر ماده با توجه به زمان رسم گردید. یافته‌ها توسط آنالیز آماری Repeated measure ANOVA (05/0 < p ) مورد بررسی قرار گرفت .

  یافته‌ها: حداکثر افت pH در مورد هر سه آب میوه مورد مطالعه در دقیقه دو رخ داده است. pH پلاک پس از مصرف نکتار پرتقال پالپ دار از همه طولانیتر (24/2 ± 75/10) و پس از مصرف نکتار آناناس از همه کوتاهتر (14/1 ± 46/3) زیر pH بحرانی باقیمانده است. در دقایق پایانی مطالعه pH پلاک به دنبال مصرف همه مواد به جز نکتار پرتقال پالپ‌دار (15/0 ± 14/6) به حد PH پایه برگشت کرده است .

  نتیجه‌گیری: به دنبال مصرف نکتار پرتقال پالپ‌دار میانگین pH پلاک از بقیه نوشیدنیها کمتر و زمان افت pH پلاک بیشتر بود .

مقاله فوق به صورت چکیده در سایت قرار داده شده است .نسخه اصلی و کامل مقاله در اسرع وقت در همین صفحه اضافه خواهد شد.

 

 

نوبت دهی آن لاین

در صورت درخواست وقت دهی آن لاین و یا وجود هرگونه پرسش و سوالی از طریق این فرم می توانید اقدام نمایید.

ممنون از زحمتاتتون  .

personنیکو

از کیفیت کار بسیار راضی هستم .

person عماد

کار خانم دکتر عالی و بی نظیره ممنون از زحماتتون .

person مریم